Wijkraad bespreekt windmolens, wijkbudget, nieuwbouwplannen en nog meer

nieuwsvergaderingwijkbudget

Op dinsdag 21 maart was de tweede vergadering van Wijkraad Valkenburg in 2023. Dolf Mauritz was als nieuw wijkraadslid aanwezig. Er stonden heel wat onderwerpen op de agenda waarvan er hieronder een korte samenvatting gegeven wordt.

We begonnen met een presentatie en discussie over het herziene participatiebeleid. Monique Siegmund, geassisteerd door Annemiek en Richard, nam ons mee door de vragen van de eerder gehouden enquête.

Persberichten

De afsprakenlijst en actiepunten uit de vorige vergadering vroegen niet veel tijd. Sinds januari zijn er veel mails binnengekomen waaronder Persberichten over Windmolens bij het Valkenburgs Meer,  ValkenTij (= nieuwbouwplannen op Uxemterrein), Open Dag Dierenkliniek Stevenshof aan de Voorschoterweg 49, Losloopgebied aan het Duinzicht, Nieuwsbrief van St. De Brug, Jaarverslag over de opvang van Oekraïners en nog meer. Veel berichten waren ter kennisname, maar bij enkelen heeft de wijkraad langer stilgestaan. Besloten werd om over de Windmolens een brief aan het College van B&W te sturen met het verzoek om het initiatief niet aan de Provincie te laten en de Wijkraad er bij te blijven betrekken.

Wijkbudget

Het vaste agendapunt “aanvraag wijkbudget” vroeg om besluitvorming, omdat er twee aanvragen waren binnengekomen. Op éen aanvraag werd negatief besloten, omdat de aanvraag niet voldeed aan de criteria. De aanvraag van Oranjevereniging Wilhelmina is gehonoreerd. Het initiatief van hen om het gebouw van De Peuk te kopen en hiervoor weer een functie te creëren ten behoeve de gemeenschap kon op sympathie van de wijkraad rekenen. 

Inhoudelijke zaken

Er werd door de verschillende deelnemers aan de “inhoudelijke zaken” zoals: Klankbordgroep Bereikbaarheid, Zicht op Valkenburg, Groenbeleidsplan, Schiphol en Reflectieteam een kort voortgangsverslag gegeven.  De Stichting “Zicht op Valkenburg” heeft nog steeds een vacature in het Stichtingsbestuur. Donderdag 23 maart is er Boomplantdag in Valkenburg. Het dagelijks bestuur zal hierbij aanwezig zijn. De informatieavond over de Limesbuurt zal wederom door enkele Wijkraadsleden worden bijgewoond. 

Wethouder Mostert

De wijkregisseur wees op de brief die in ’t Duyfrak was bezorgd over de ontsluiting van Zijlhoek/De Woerd en de brief in de buurt van Veldzicht en De Wei/Het Zwammerveld over de voorbereidende werkzaamheden voor de fietsbrug. Ook stelde de wijkregisseur het wijkbezoek aan de orde.De eerste brief deed een discussie losbarsten, waarop besloten is om wethouder Mostert te bellen en een brief te sturen.Tot slot kwamen er bij de rondvraag nog enkele concrete zaken aan de orde die bij Fixi zullen worden gemeld.

Meer nieuws